Kastélypark Fürdő**** Füzesgyarmat

Hírek

Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Füzesgyarmati Termál Kemping bérbeadás útján történő hasznosítására

I. Pályázat tárgya:

A Kastélypark Kft (5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 88.) pályázatot hirdet a Termál Kemping (5525 Füzesgyarmat, Csánky Dezső u. 1) bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) útján történő hasznosítására.

II. Pályázókra vonatkozó feltételek

1. Pályázatot természetes személy vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezet nyújthat be.

2. Szerződés csak azzal a természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely a szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett vagyont (Ingatlanok) a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

4. Nem nyújthat be pályázatot, aki

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

II. A hasznosításra kerülő vagyontárgy adatai

1. A Kastélypark Kft vagyonkezelésében levő 5525 Füzesgyarmat, Csánky Dezső u. 1. sz. alatt található Kemping, valamint az Ingatlanhoz tartozó felépítmények (a beépített és felszerelt berendezésekkel együtt).

2. A Bérlemény víz-, villany-, szennyvíz-, gáz közművel ellátott.

3. A Bérlemény a Kastélypark Fürdő közvetlen szomszédságában található.

III. A Szerződéssel kapcsolatos előírások

1. A Szerződés határozott időre: 2020. április 1-jétől 2020. október 31-g szól.

2. A Bérlemény hasznosításnak célja: kemping üzemeltetése, amire a bérlő jogosult és egyben köteles.  E tevékenység ellátásához szükséges engedélyek beszerzése, kötelező bejelentések megtétele, a feltételek biztosítása.

3. A bérlő a teljes Bérlemény további bérbeadására vagy használati jogának átengedésére nem jogosult.

4. A bérleti díj  150 000 Ft + áfa/ hó, melyet minden hónap utolsó napját megelőző 5. napig a következő hónap tekintetében a Kastélypark Kft pénztárába, vagy bankszámlájára átutalással kell megfizetni.

5. A Bérlemény üzemeltetéshez szükséges karbantartásáról és felújításáról, állagmegőrzéséről, a Bérlemény működőképességének fenntartásáról, a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások betartásáról és betartatásáról, az időszakos felülvizsgálatra köteles létesítmények felülvizsgálatáról, az ez alapján vagy az egyébként szükséges javítások elvégzéséről  a bérlő köteles gondoskodni. A Bérlemény tisztántartása, őrzése, a parkolással kapcsolatos feladatok ellátása a bérlő kötelessége. Az ajánlattevő a bérleti szerződés megkötése során nyilatkozik, hogy a Kemping jelenlegi házirendjét elfogadja, és az üzemeltetés attól nem tér el.

7. A Bérleményen átalakítás, értéknövelő beruházás csak a Kastélypark Kft-vel kötött előzetes, a költségviselésre is kiterjedő írásbeli megállapodás alapján végezhető.

IV. A pályázati eljárás

1. A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2020.02.20.

A pályázatokat zárt borítékban Kastélypark Kft nevére címezve kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Kemping pályázat”.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.03.05

2. A pályázatok felbontásának és a pályázati tárgyalás tartásának helye 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u.88. (Kastélypark Kft iroda helyisége) és ideje: 2020. 03. 06. 10: 00 óra. A bontási eljáráson a pályázók személyesen vagy meghatalmazottjuk útján részt vehetnek.

3. Több pályázó esetén pályázati tárgyalás tartására kerül sor, melyen az ajánlattevőknek a bérleti díjra kell licitálnia. A pályázati tárgyaláson az induló bérleti díj a pályázati felhívásban meghatározott minimum bérleti díj, melyet a licitálás során legalább 10. 000 Ft-tal emelni kell. A pályázatot az a pályázó nyeri, aki a pályázati tárgyalás során a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja

V. A pályázatra vonatkozó előírások

1. A pályázatnak tartalmaznia kell

1. 1. a pályázó nevét, adatait, lakóhelyét / székhelyét, képviselőjét;

1. 2. annak igazolását, hogy a pályázó átlátható szervezet;

1. 3. igazolást arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok;

1. 4. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, azok teljesítését vállalja;

1. 5. a megajánlott bérleti díj összegét.

KEMPING HÁZIREND

 

 1. Az érkező vendégeknek a recepción két órán belül, vagy a legközelebbi nyitva tartás kezdetén a bejelentkezési lapot kitöltve be kell jelentkezni.
 2. Távozáskor a vendégeknek a kemping területét legkésőbb 12 órakor el kell hagyni.
 3. 12-14 és 22-07 óráig a kempingben a szálláshelyeken csendrendelet van, feltűnő zajkeltést szíveskedjenek mellőzni.
 4. Gépkocsival a kemping területén csak 06-22 óráig lehet közlekedni, ill. ki és behajtani.
 5. Rádiót, magnót, TV-t szíveskedjenek egészen halkan, vagy fejhallgatóval hallgatni.
 6. Verekedés, rendzavarás, túlzott szeszesital fogyasztás, más vendégek háborgatása nem megengedett.
 7. A kemping területén, vagy parkolóban autót mosni, locsolni, mosószeres vizet kiönteni tilos!
 8. Kutyát a kempingbe csak pórázzal lehet behozni, ill. tartani, azok szükségét a kempingen kívül kell elvégeztetni, esetleges hulladékát gazdájuknak azonnal el kell takarítani.
 9. A kempingben a fizetett, számozott parcellákon kívüli területet gépkocsikkal vagy egyéb berendezéssel elfoglalni nem lehet. Főszezonban a parcellát a kemping megbízottja jelöli ki.
 10. A kemping területén árkot ásni, tüzet rakni, növényzetet károsítani tilos! Grillezni grillsütőn, faszénen lehet.
 11. A házirend be nem tartásából okozott kárt, vagy külön munkát a vendégnek meg kell térítenie!
 12. Az uszodával rendelkező kempingek azzal kapcsolatos rendjét külön kifüggesztett uszodarend tartalmazza.
 13. A kempingben a vendégek elektromos fogyasztói hálózata összesen max. 6 A-ig terhelhető. /1300 W/
 14. A kemping felszerelést kérjük megóvni, növényzetet és környezetet külső erőszakos hatásoktól megkímélni!
 15. A kemping területén üzleti, ügynöki és reklámtevékenységet folytatni nem lehet.

 

A házirend megszegői ellen a kemping, ill. a szálláshely vezetősége kártérítéssel, súlyosabb esetben kiutasítással élhet.

 

                                                                                                                                                     Vezetőség